Obchodní podmínky

Systém pro tvorbu kalkulací coworks

ZKUSIT PLNOU VERZI* DEMO**

* 30 dnů zdarma        ** bez jakékoli registrace1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto Obchodní podmínky programu coworks upravují práva a povinnosti vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem coworks.cz a platícími klienty.

1.2. K uživatelům systému coworks, kteří se registrovali v tarifu FREE nebo používají bezplatný systém DEMO, případně jsou v režimu ZDARMA neváží provozovatele žádné smluvní závazky a povinnosti.

2. Užívání služby a trvání smlouvy
2.1. Uživatel je oprávněn k využívání služby coworks v rozsahu odpovídajícímu jeho nastavenému tarifu.

2.2. V rámci registrace je uživatel seznámen se zněním těchto Podmínek, s nímž vysloví souhlas. Odeslání registrace včetně přistoupení na znění Podmínek je považováno za návrh na uzavření Smlouvy.

2.3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.4. Smlouvu je možné ukončit výpovědí, zaslanou elektronickými prostředky prostřednictvím e-mailu a administračního rozhraní, s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

2.5. Provozovatel služby coworks je oprávněn Smlouvu ukončit odstoupením z důvodů dle těchto Podmínek.

3. Práva a povinnosti Uživatele služby coworks
3.1. Uživatel není oprávněn udělit podlicenci, postoupit práva k využívání služby.

3.2. Uživatel není oprávněn službu dále pronajímat ani půjčovat.

3.3. Uživatel nesmí provádět, zpětnou analýzu kódu. Uživatel nesmí data využívat jinak než jako podklad pro vytvoření kalkulace.

3.4. Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití software stanovených zákonem.

3.5. Uživatel je povinen neprodleně informovat Provozovatele coworks o jakékoli změně registračních údajů.

3.6. Uživatel si je vědom, že systém slouží jen pro usnadnění výkonu práce a jeho případné nedostatky, chyby nebo nedostupnost nemohou být důvodem k vymáhání ztrát či ušlých zisků.

4. Práva a povinnosti Provozovatele
4.1. Provozovatel coworks není oprávněn e-mailové adresy a veškeré další informace, získané provozem služby předávat jakýmkoli třetím osobám, s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá zákon.

4.2. Provozovatel je povinen udržovat systém v provozu ve stavu, který je srovnatelný se stavem který byl ke dni poslední platby tarifu (obnovení smluvního vztahu).

4.3. Vylepšení a modifikace systému jsou obvyklé a není možné je považovat za změnu podmínek. Na odstávky nezbytně nutné pro modernizaci systému bude Uživatel včas upozorněn a budou prováděny je v nezbytně nutné míře.

4.4. Provozovatel zajistí technický chod služby coworks, zejména její adekvátní dostupnost.

4.5. Provozovatel neručí za data, cenové a dodací podmínky třetích firem. Ceníky slouží jen jako pomůcka a jejich nepřesnost, neúplnost nebo chyby nejsou důvodem k vypovězení smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Každá ze stran má povinnost informovat druhou stranu o skutečnostech neuvedených ve smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze smlouvy.

5.2 Uživatel není oprávněn převádět svá práva a povinnosti dle smlouvy na třetí osoby.

5.3 Provozovatel coworks je oprávněn zrušit účet uživatele, pokud je tento v prodlení s platbou nebo porušuje podmínky užívání. Na využívání služby není právní nárok.

5.4 Případná nedostupnost služby bude kompenzována navrácením poměrné části platby až do výše 100% přijaté platby v případě, že je služba nedostupná po celou dobu na kterou byla předplacena.

5.5 Účastníci neodpovídají, vedle případů stanovených příslušným zákonem, za porušení závazků způsobené vyšší mocí, tj. okolnostmi nastalými nezávisle na vůli účastníků, které nebylo možno ani s vynaložením veškerého možného úsilí odvrátit.

5.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014.

Novinky

Přihlášení k odběru novinek e-mailem. Maximálně 1x měsíčně informujeme o nových funkcích systému.

@

Kontakty

  +420 739 092 304

  info@coworks.cz

  www.coworks.cz

  www.facebook.com/kalkulace